Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Użytkownicy Platformy „Podróże KolejLove”:
w celu przedstawienia informacji o sposobie wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych, poniżej znajdują się informacje o sposobie i podstawie ich przetwarzania

 • Administrator Danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Czas przechowywania danych
 • Zakres pozyskiwanych Danych Osobowych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu.
nr KRS 0000522255
adres e-mail: fundacjafareon@wp.pl

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami kontaktować pod adresem e-mail fundacjafareon@wp.pl lub pocztą na adres:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. Macieja Palacza 82 lok. 2
60-274 Poznań

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeżeli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie sie z Użytkownikiem w związku z jej realizacją Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie rozszczeń związanych z zawartą umową Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności odszkodowawczych lub prowadzenie postępowań sądowych a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność statusową
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązuje przepisy w szczególności Prawo telekominikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,prowadzone są jedynie na podstawie zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność statusową z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Odbiorcy Danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi i utrzymania portalu/Platformy, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego portalu i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia rozszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i zwiazane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rekojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Dane dla celów marketingowych
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności

Zakres pozyskiwanych Danych Osobowych

Użytkownik, który korzysta z Platformy, korzysta z powiązanych z nią usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności Usługobiorcy dokonujący Rejestracji oraz emitujący swoje Ogłoszenia mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji wskazanych w Regulaminie, takich jak:

 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • adres zamieszkania
 • Imię i Nazwisko

W przypadkach zainteresowania ofertą treść Ogłoszenia umożliwiają kontakt z danym Użytkownikiem. Użytkownicy udostępniają informacje na Portalu na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko treści Ogłoszenia i treść własnego Profilu lub wizerunku.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do zawarcia umów korzystania z Platformy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników Platformy. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w sposób opisany w Polityce dotyczącej Cookies i Podobnych Technologii stanowiących załącznik do Regulaminu.

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.