Informacje o ulgach

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do korzystania z ulg i przywilejów w przejazdach pociągami.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy, bądź posiadacze orzeczenia równoważnego: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych) mają prawo do:

 • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
 • 49 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,

Dla opiekuna towarzyszącego w podróży takiej osobie (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych) przysługuje 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach, przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej – jej przewodnik musi mieć skończone 13 lat.

Osoby niewidome, będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 51 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
 • 93 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych
 • 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.

Osoby niewidome, będące osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
 • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych
 • 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.

Wymagane dokumenty:

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdzająca odpowiedni stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny (w przypadku osób niewidomych „04-O”). W przypadku nowych legitymacji wydawanych po 31 sierpnia 2017 r. informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności – warunkujących wymiar ulgi, są zapisane tylko i wyłącznie za pomocą kodu QR. By tak się jednak stało, we wniosku o wydanie legitymacji należy zaznaczyć odpowiednie rubryki.
 • Orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (powiatowe / ZUS) + dokument ze zdjęciem.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 • 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
  • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
 2. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 3. przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
  • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
  • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
 4. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych:
  • dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt 1-3 – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
  • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w poz. 8 pkt 3 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Ulgi w transporcie międzynarodowym

Opisanego wyżej systemu ulg ustawowych dla osób niepełnosprawnych nie stosuje się do przejazdów wykraczających poza granicę Polski. Każde państwo ma tu swoje odrębne przepisy prawne. Wyjątkiem są szczególne uprawnienia dla przewodnika osoby niewidomej opisane w zakładce Ulgi dla opiekuna/przewodnika.

Dokładny zakres ulg i wymagane dokumenty określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Link do ustawy

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.