Ulgi dla opiekuna/przewodnika

Opiekun osoby niepełnosprawnej

Dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy, bądź posiadacze orzeczenia równoważnego: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych) przysługuje 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach w klasie 2, przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej – jej przewodnik musi mieć skończone 13 lat.
Prawo do ulgi przyznawane jest na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego stwierdzającego uprawnienia do stosowania ulgi (np. legitymacja osoby niepełnosprawnej) oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna/przewodnika.

Opiekun osoby niewidomej (niedowidzącej)

Przewodnik osoby niewidomej będącej osobą o znacznym, ale także umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach w klasie 2. Przewodnik taki musi mieć ukończone 13 lat. Prawo do ulgi przyznawane jest na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego stwierdzającego uprawnienia do stosowania ulgi (np. legitymacja osoby niepełnosprawnej) oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek przewodnika.

Opiekun dziecka/młodzieży niepełnosprawnej

W przypadku opiekuna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia), rodzice lub opiekunowie mają prawo do 78 % ulgi na przejazdy wszystkimi pociągami w klasie 2 - dla jednego z rodziców lub opiekunów, na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej. Podczas przejazdu wymagane są dokumenty dziecka (młodzieży) dające prawo do przejazdu ulgowego – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem lub/i zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Połączenia międzynarodowe

Opisanego wyżej systemu ulg ustawowych dla opiekunów/przewodników osób niepełnosprawnych nie stosuje się do przejazdów wykraczających poza granicę Polski. Wyjątek stanowią sytuacje podróży osoby niewidomej wraz z przewodnikiem/psem przewodnikiem. Przewodnikowi towarzyszącemu osobie niewidomej (lub psu przewodnikowi) przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu, podczas gdy niewidomy pasażer uiszcza pełną odpłatność za bilet. Bilety dla osoby niewidomej oraz towarzyszącego jej przewodnika muszą być zakupione w kraju, w którym została wydana legitymacja dla osoby niewidomej (orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaznaczeniem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O”). Bilety muszą być wystawione zawsze w relacji „tam i z powrotem”, a dokumenty potwierdzające status osoby niewidomej należy okazać także przy kasie podczas zakupu biletu. Podróż musi być odbywana wspólnie, w jednym wagonie tej samej klasy. Więcej szczegółów na ten temat oraz listę przewoźników kolejowych którzy honorują Międzynarodowe szczególne warunki przewozu – (SCIC-NRT) zamieszczono na stronie Polskiego Związku Niewidomych pod adresem: Link

Dokładny zakres ulg i wymagane dokumenty określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Link do ustawy

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.