1. Przedmiot

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Macieja Palacza 82 lok. 2, NIP: 7822576020 (nazywana dalej „Fundacją”) opracowała platformę umożliwiającą wspólne przejazdy osób niepełnosprawnych ( z różnego rodzaju niepełnosprawnościami), opiekunów w podróży osób niepełnosprawnych dostępną na witrynie internetowej pod adresem www.podrozekolejlove.pl. (zwaną dalej „Platformą).

Celem działania Platformy jest umożliwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy osobami niepełnosprawnymi podróżującymi do określonego miejsca docelowego, a osobami pełniącymi funkcję opiekunów w podróży dla osób niepełnosprawnych zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, w celu zapewnienia im możliwości wspólnego Przejazdu ewentualnie obniżenia kosztów Przejazdu dla osób pełniących funkcję opiekuna w podróży osoby niepełnosprawnej- (dalej „Platforma”).

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Platformy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Fundacja nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Platformy.

Klikając “Zaloguj się przez Facebook” lub “Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail”, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

“Ogłoszenie” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu, zamieszczone na Platformie przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna w podróży osoby niepełnosprawnej;

„Fundacja” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

"Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin;

„Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych na Platformie;

„Osoba Niepełnosprawna” oznacza Użytkownika korzystającego z Platformy w celu oferowania innym osobom możliwości wspólnej podróży w zamian za obniżenie kosztów przejazdu dla opiekuna w podróży osoby niepełnosprawnej (opcjonalnie) w odniesieniu do określonego Przejazdu, w terminie określanym wyłącznie przez osobę niepełnosprawną;

„Użytkownik” oznacza dowolną osobę, która założyła Konto na Platformie;

„Opiekun w podróży” oznacza pełnoletniego Użytkownika, który zaakceptował ofertę wspólnej podróży z osobą niepełnosprawną.

„Udział w Kosztach” oznacza, w odniesieniu do określonego Przejazdu, sumę pieniędzy wymaganą przez osobę niepełnosprawną i zaakceptowaną przez opiekuna w podróży jako jego udział w kosztach Przejazdu;

„Platforma” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

„Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez Fundację za pośrednictwem Platformy;

„Witryna internetowa”oznacza witrynę dostępną pod adresem www.podrozekolejlove.pl;

„Przejazd” oznacza podróż stanowiącą przedmiot Ogłoszenia zamieszczonego przez Osobę Niepełnosprawną na Platformie, na którego podstawie wyraża on zgodę na wspólną podróż z opiekunem w podróży w zamian za obniżenie kosztów podróży (wg ustaleń Użytkowników);

3. Rejestracja na Platformie i założenie Konta

3.1. Warunki rejestracji na Platformie

Platforma może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat – legitymujące się pełną zdolnością do czynności prawnych. Dokonanie rejestracji na Platformie przez osobę nieposiadającą pełną zdolność do czynności prawnych jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację na Platformie Użytkownik oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych

3.2. Założenie Konta

Platforma umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń oraz wzajemną interakcję celem odbycia wspólnej podróży. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane na Platformie. Niemniej jednak, zamieszczenie Ogłoszenia nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta i stania się Użytkownikiem.

Aby założyć Konto, należy:

 • wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;
 • lub zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem Platformy (dalej “Konto w serwisie Facebook”). Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie sprawę, że „Fundacja” będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego Koncie w serwisie Facebook będzie je publikować na Platformie i przechowywać. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jego Kontem a Kontem w serwisie Facebook, korzystając ze strony „Czynności weryfikacyjne” na swoim Koncie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego Konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu Facebook.

Aby zarejestrować się na Platformie należy wcześniej zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Użytkownika.

Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie lub poprzez zawiadomienie „Fundacji” w celu zapewnienia ich poprawności przez okres posiadania Konta na Platformie.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym „Fundacji”. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił „Fundację” o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał na Platformie – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie

3.3. Weryfikacja

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, „Fundacja” może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to konieczności potwierdzenia adresu e-mail lub zamieszczanego numeru telefonu. „Fundacja” w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

4. Korzystanie z Usług

4.1. Zamieszczanie Ogłoszeń

Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać na Platformie swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące planowanego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, zakres potrzebnej / oferowanej pomocy itp.).

 • Jest osobą niepełnosprawną - wymagającą wsparcia w podróży lub jest osobą spełniającą wszelkie warunki do bycia opiekunem w podróży osoby niepełnosprawnej.
 • nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu na Platformie;

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego na Platformie. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji wspólnej podróży na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.

Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone na Platformie i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie na Platformie bądź na witrynie internetowej partnerów „Fundacji”.
„Fundacja” zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku „Fundacji” Platformy bądź Usług.

Użytkownik godzi się z faktem, że kryteria brane pod uwagę w zakresie klasyfikacji oraz kolejności wyświetlania Ogłoszeń zależą tylko i wyłącznie od decyzji „Fundacji”

4.2. Imienny charakter osób biorących udział we wspólnej podróży

Korzystanie z Usług – zarówno w charakterze osoby niepełnosprawnej lub opiekuna w podróży osoby niepełnosprawnej – ma charakter imienny. Dane opiekuna w podróży osoby niepełnosprawnej i osoby niepełnosprawnej muszą odpowiadać informacji dotyczących ich tożsamości, przekazanych „Fundacji” oraz innym uczestniczącym w Przejeździe Użytkownikom.

4.3. System ocen

4.3.1. Zasady działania

„Fundacja” zachęca Użytkowników do zamieszczania recenzji dotyczących osób niepełnosprawnych lub dotyczących opiekunów w podróży osób niepełnosprawnych .
Niemniej jednak, Użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych Użytkowników, jeżeli sam z nimi nie podróżował.
Użytkownik zamieszczając recenzję ma prawo posługiwać się skalą ocen od 1 do 10.

Użytkownik może udzielić odpowiedzi na recenzję zamieszczoną przez innego Użytkownika na jego profilu w terminie 14 dni od daty otrzymania tejże recenzji. Recenzja oraz odpowiedź Użytkownika zostaną zamieszczone na jego profilu.

4.3.2. Moderacja

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że „Fundacja” zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3.3. Ograniczenie

„Fundacja” zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (ii) średnia ocena uzyskana w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

5. Warunki finansowe

5.1. Udział w Kosztach

Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Użytkownika będącego osobą niepełnosprawną, na jego wyłączną odpowiedzialność. Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania naszej Platformy. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do ograniczenia kwoty Udziału w Kosztach, której żąda od swojego opiekuna w podróży do wartości kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

5.2. Pass

Dostęp do Platformy i rejestracja na niej, a także wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne.

6. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Usług oraz Platformy

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Platformy jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z osobami zamierzającymi skorzystać ze wspólnego Przejazdu.

„Fundacja” zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, jeżeli wykorzystuje Platformę w celu uzyskiwania jakichkolwiek korzyści materialnych za pośrednictwem Platformy.

7. Zachowanie użytkowników Platformy i jej Członków

7.1. Zobowiązania wszystkich użytkowników Platformy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy.

Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Platformy i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • nie będzie wykorzystywał Platformy do jakichkolwiek celów zawodowych, handlowych lub umożliwiających uzyskiwanie korzyści materialnych;
 • nie będzie przekazywał „Fundacji” (w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji swojego Konta) lub innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd bądź mających na celu popełnienie oszustwa;
 • nie będzie zamieszczał na Platformie jakichkolwiek wypowiedzi lub postów zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem w szczególności o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, niedozwolonym, gwałtownym, stanowiącym groźby lub przypadki molestowania, o charakterze rasistowskim bądź ksenofobicznym, posiadających podłoże seksualne, nakłaniające do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych;
 • nie będzie naruszał jakichkolwiek praw „Fundacji” oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;
 • nie będzie otwierał więcej, niż jednego Konta na Platformie oraz nie będzie otwierał Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby bez jej wiedzy, zgody lub polecenia;
 • nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem Platformy, w żadnych innych celach, niż określenie warunków wspólnego podróżowania;
 • będzie przestrzegał wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności „Fundacji”;
 • w razie opóźnienia lub zmiany terminu Przejazdu, do natychmiastowego zawiadomienia o tym swoich partnerów w podróży;
 • będzie przestrzegał regulaminów danego Przewoźnika i będzie dysponował wszystkim dokumentami koniecznymi do odbycia przejazdu;
 • oczekiwania na partnera w podróży w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;
 • zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Użytkowników za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego na jego profilu;
 • zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Użytkowników za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego na jego profilu;

7.2. Zobowiązania Użytkowników

Korzystając z Platformy jako osoba niepełnosprawna – zależna lub jako opiekun w podróży osoby niepełnosprawnej, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • właściwego zachowania podczas Przejazdu, gwarantującego spokojną podróż pozostałych Pasażerów;
 • zapłaty uzgodnionej kwoty Udziału w Kosztach podróży;
 • okazania „Fundacji” lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej lub osobie niepełnosprawnej, który tego zażąda, swojego dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • nie przewożenia podczas Przejazdu jakichkolwiek produktów, towarów, substancji lub zwierząt, których posiadanie lub przewożenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;
 • w razie Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności osobie niepełnosprawnej lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;
 • zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Użytkowników za pośrednictwem telefonu na numer zamieszczony na jego profilu, w tym także w uzgodnionym miejscu spotkania;

8. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy

Użytkownik może rozwiązać umowę z „Fundacją” w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę “Chcę zamknąć moje konto” na stronie profilu Użytkownika.

W razie:

 • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, zobowiązań Użytkownika określonych postanowieniami Artykułów 6 i 8 powyżej,
 • przekroczenia ograniczenia określonego w powyższym Artykule 4.3.3 lub
 • jeżeli „Fundacja” będzie posiadać uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jest to konieczne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa własnego oraz Użytkowników i osób trzecich, jak również w celu zapobieżenia możliwości popełniania oszustw lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających,

„Fundacja” zastrzega sobie prawo do:

 • usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności przesłania jakiegokolwiek zawiadomienia; i/lub
 • uniemożliwienia Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek recenzji, Ogłoszeń, wiadomości, treści, zapytań dotyczących Rezerwacji bądź jakichkolwiek innych materiałów na Platformie; i/lub
 • ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy i jego możliwości korzystania z niej; i/lub
 • tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia Konta Użytkownika.

9. Dane osobowe

W związku z wykorzystywaniem Platformy przez Użytkownika, „Fundacja” będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Platformy i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez „Fundację” w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności. Fundacja chroni dane Użytkowników, zgodnie z Polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część. Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i stanowi jego integralną część.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1. Treści publikowane przez firmę Podróże KolejLove

W„Fundacja” jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

„Fundacja” udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy oraz Usług.

Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody „Fundacji”. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:

 • reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy, Usług oraz ich treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody „Fundacji” ;
 • dekompilacji i przeprowadzania inżynierii wstecznej w odniesieniu do Platformy oraz Usług, za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami;
 • III. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

10.2. Treści zamieszczane przez użytkownika na Platformie

Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Platformy, Użytkownik przyznaje „Fundacji” prawo wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z Usług (nazywanych danej “Treściami Użytkownika”). Aby umożliwić „Fundacji” prowadzenie Platformy za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Platformy, Użytkownik zezwala „Fundacji” na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:

 • Użytkownik zezwala „Fundacji” na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością Platformy oraz świadczeniem Usług;

11. Rola „Fundacji”

Platforma stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przejazdów w celu wspólnej podróży osoby niepełnosprawnej z opiekunem w podróży osoby niepełnosprawnej. Ogłoszenia te mogą być w szczególności wyświetlane przez innych Użytkowników w celu sprawdzenia warunków dotyczących Przejazdu, a także – w przypadkach, których dotyczy – bezpośredniej rezerwacji Miejsca przez Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie.

Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że „Fundacja” nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Przejazdu.

„Fundacja” nie sprawuje żadnej bezpośredniej kontroli zachowania Użytkowników Platformy.

Użytkownik uznaje, że „Fundacja” nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Działając jedynie jako Platforma ułatwiająca nawiązywanie wzajemnych kontaktów pomiędzy Użytkownikami w ramach wspólnych przejazdów, „Fundacja” nie świadczy żadnych usług transportowych i nie prowadzi działalności przewoźnika – rola „Fundacji” jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do funkcjonalności Platformy.

Użytkownicy (osoby niepełnosprawne lub opiekunowie w podróży osób niepełnosprawnych) działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

„Fundacja” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Przejazdu, a w szczególności za:

 • zamieszczenie przez Użytkownika w jego Ogłoszeniu nieprawdziwych informacji lub ich przekazanie w jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do Przejazdu oraz jego warunków;
 • odwołania lub modyfikacji Przejazdu przez Użytkownika;
 • brak płatności Udziału w Kosztach przez Użytkowników;
 • zachowanie Użytkowników podczas Przejazdu, przed nim lub po jego zakończeniu.

12. Działalność, dostępność i funkcje Platformy

Fundacja dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Platformy może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.

Ponadto, „Fundacja” zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Platformy bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

13. Modyfikacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego stanowią całość warunków korzystania z Usług Platformy. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane na Platformie (odpowiedzi na często zadawane pytania itd.) mają jedynie znaczenie poglądowe.

„Fundacja” może zmienić treść niniejszego Regulaminu w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez „Fundację”.

Podróże KolejLove może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez firmę Podróże KolejLove przed tym terminem.

14. Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Fundacja niezwłocznie powiadamia Użytkownika. Reklamacja, o której mowa wyżej może być złożona pisemnie na adres siedziby Fundacji wskazaną w pkt 16 Regulaminu lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacjafareon@wp.pl Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Fundacji.
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie w zakreślonym terminie. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, zawiadamia się o tym wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub składającego reklamację nie będą rozpatrywane. W razie potrzeby, Użytkownik może również przedstawić skargi dotyczące działania naszej Platformy lub Usług w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem tutaj. W takim przypadku Komisja Europejska prześle skargę Użytkownika do rzecznika praw obywatelskich w jego kraju. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do mediacji, użytkownik jest zobowiązany – przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku dotyczącego mediacji – do zawiadomienia „Fundacji” o wystąpieniu jakiegokolwiek sporu w celu znalezienia rozwiązania polubownego.

15. Poufność danych

Fundacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przekazane w trakcie tworzenia Ogłoszenia oraz ewentualnej Rejestracji jego dane są przekazywane dobrowolnie, niemniej w części oznaczonej jako obowiązkowe są konieczne dla rozpoczęcia korzystania z Platformy jako Użytkownik. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Fundację, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikowi, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem Platformy. Fundacja zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych. Fundacja nie przetwarza danych przekazanych przez Użytkownika w sposób inny niż konieczny dla realizacji usługi, prawnie uzasadnionych celów Fundacji oraz utrzymania funkcjonalności Platformy.

Witryna internetowa znajduje się na serwerach OVH sp. z o. o. we Wrocławiu. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Fundacją.

16. Informacje prawne

Wydawcą Platformy jest:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu
nr KRS 0000522255
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2018 roku.
Witryna internetowa znajduje się na serwerach OVH sp. z o. o. we Wrocławiu.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Fundacją.

Ten serwis wykorzystuje ciasteczka Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plikow cookies. Dowiedz się więcej

© Fundacja FAREON

Projekt strony Filip Głowski

Kliknięcie powoduje przejście na początek strony. Kliknięcie powoduje przejście na początek strony.